1
Afavorir el «periodisme de solucions»
Anar més enllà de la descripció dels problemes i explicar els resultats. Posar en valor les bones pràctiques tant als mitjans com a les organitzacions, així com les accions i propostes de la societat civil. Acceptar la mirada periodística crítica per contribuir a la reflexió.  
2
Tractar tots els països i comunitats amb dignitat. Evitar el sensacionalisme i la victimització
 • Atorgar importància al vocabulari utilitzat. Tenir en compte tant el llenguatge escrit, com l'audiovisual.
 • Evitar el llenguatge estereotipat, discriminatori i androcèntric, així com  els conceptes amb connotacions negatives.
 • Demanar, si és possible, el consentiment de les persones abans de publicar la seva imatge No difondre fotografies que vulnerin la dignitat humana.
 • Mostrar pobles i comunitats com a lluitadores, no només com a víctimes. Cuidar especialment la imatge de les dones.
 • Tenir especial cura amb les imatges o testimonis d’infants i evitar-ne una utilització sensacionalista. La dignitat de la infància i els seus drets han de prevaldre sobre qualsevol altra consideració.
3
Diferenciar la informació periodística de la comunicació institucional de les organitzacions
Les organitzacions han d'oferir informació més enllà de la comunicació vinculada únicament a les seves activitats. Cal enfortir la formació en comunicació dins les organitzacions per permetre facilitar informació útil a periodistes.
4
Millorar la visibilitat dels actors dels països del sud implicats o no en les accions de cooperació internacional i incloure’ls en la producció d’informació
 • Tenir en compte les diverses fonts sobre el terreny i donar veu a les poblacions. Consultar tot tipus de fonts del Sud, no només ONG, sinó també governs, líders i professionals locals, etc.
 • Desenvolupar aliances Sud/Nord per enriquir, diversificar, produir i difondre informació.
 • Donar la paraula a les persones perquè expliquin les seves pròpies històries. Incloure l'opinió dels infants en aquelles qüestions que els afectin.
 • Treballar amb periodistes i mitjans de comunicació dels països del sud
5
Afavorir mirades àmplies sobre els països del Sud: evitar la oenegització de la informació internacional
 • Abordar la cooperació des de vessants múltiples, com l'econòmica, política i cultural, per a facilitar-ne la comprensió.
 • Abordar qüestions de fons que no se centren només en els projectes de les organitzacions. Proporcionar les eines necessàries per a posar en perspectiva les accions de la solidaritat internacional.
6
Afavorir la comprensió dels fets i la seva complexitat, amb context i causes
 • Sempre que sigui possible, plantejar formats llargs que aporten context sobre els esdeveniment i sobre el lloc on es desenvolupen els projectes.
 • Aportar dades disgregades per sexe, edat i/o ètnia, especialment sobre els temes que tenen un impacte diferenciat en homes, dones i infants.
7
Promoure que la realitat internacional s’abordi des dels mitjans de comunicació locals per afavorir el coneixement mutu
 • Conèixer les problemàtiques i interessos locals i fer propostes adaptades al periodisme de proximitat.
 • Donar espai a les pràctiques locals que poden ser font d'inspiració a nivell internacional.
9
Parlar de cooperació internacional des d’una visió general que permeti tenir en compte els diferents aspectes i diferenciar accions de desenvolupament de l’emergència
 • Difondre sense simplificar la problemàtica. Evitar el vocabulari tècnic de la cooperació; buscar la senzillesa sense caure en la simplificació.
 • Superar una presentació purament tècnica de la cooperació i no descuidar les dimensions polítiques de les accions de cooperació.
8
Agafar perspectiva i cobrir els fets des de la seva dimensió global per afavorir la comprensió de les interdependències presents i futures
 • Posar en evidència la relació entre les causes i els impactes en els països implicats.
 • Despertar l'interès i la curiositat del públic, a través d'exposar els problemes comuns i el compromís de la ciutadania en la seva diversitat.
10
Fer seguiment dels esdeveniments i les situacions
Fugir de la dictadura de l'emergència, el conflicte i el desastre i de les cobertures estàndard. Fer seguiment dels esdeveniments i aportar informació regularment sobre l'evolució de la situació.